Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłajac formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zumbi R&D Lab z siedzibą w Rabce-Zdrój (34-700) ul. Jana Pawła II 43, zwana dalej Zumbi R&D Lab, w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych do Zumbi R&D Labw celu związanym z realizacją zgłoszenia.

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie, obecnie i w przyszłości, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13. informuje, że :

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zumbi R&D Lab z siedzibą w Rabce-Zdrój (34-700) ul. Jana Pawła II 43
2) Inspektorem ochrony informacji jest Pan Kacper Krakowiak adres korespondencyjny [email protected] telefon 576 693 312
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez Zumbi R&D Lab usługami realizacji zgłoszeń i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Zumbi R&D Lab, w tym marketingu produktów i usług własnych.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
4) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez Zumbi R&D Lab opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.

 

Klauzula dotycząca pośrednictwa w pozyskaniu finansowania dla firm

Kontaktując się z naszą firmą i przesyłając jakiekolwiek dokumenty, oświadczacie Państwo, że wszelkie przekazane i przedłożone dokumenty do Zumbi R&D Lab z siedzibą w Rabce – Zdrój potwierdzające tożsamość, osiągane dochody, jak również potwierdzające sytuację finansową zostały przekazane dobrowolnie i sporządzone przez podmioty lub osoby w nich wskazane zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym na dzień ich wydania, sporządzenia lub podpisania. Oświadczacie Państwo również, iż ponosicie wszelką odpowiedzialność, nie wyłączając odpowiedzialności cywilnej i karnej, za ewentualne błędy, pomyłki, a także inne uchybienia wpływające na prawdziwość danych zawartych w przedstawionych lub przedłożonych dokumentach.

Nadto, Klient został pouczony o przesłankach odpowiedzialności karnej za działanie wskazane w treści przepisu z art. 297 k.k. (oszustwo kredytowe) oraz z art. 286 k.k. (oszustwo) i oświadcza, że w niniejszym stanie faktyczny one nie zachodzą.

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wprowadzenia w błąd Zumbi R&D Lab co do wskazanych powyżej okoliczności stanowiących podstawę do odpowiedzialności karnej, Zumbi R&D Lab przysługiwać będzie prawo do zaprzestania jakichkolwiek działań pośrednictwa 

Brak wszystkich dokumentów wymaganych do kredytu może być istotną przeszkodą w procesie pozyskiwania finansowania, co klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia brakujących dokumentów. Zumbi R&D Lab przyjmuje przedmiotowe zlecenie, tylko w zakresie starannego działania, nie gwarantując pozyskania finansowania. Zumbi R&D Lab  może powierzyć wykonanie czynności pozyskania finansowania profesjonalistom, według własnego uznania. Zumbi R&D Lab nie działa na zasadach wyłączności w procesie pozyskiwania finansowania i klient ma możliwość samodzielnego działania w powyższym zakresie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłajac formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zumbi R&D Lab z siedzibą w Rabce-Zdrój (34-700) ul. Jana Pawła II 43, zwana dalej Zumbi R&D Lab, w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych do Zumbi R&D Labw celu związanym z realizacją zgłoszenia.

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie, obecnie i w przyszłości, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13. informuje, że :

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zumbi R&D Lab z siedzibą w Rabce-Zdrój (34-700) ul. Jana Pawła II 43
2) Inspektorem ochrony informacji jest Pan Kacper Krakowiak adres korespondencyjny [email protected] telefon 576 693 312
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez Zumbi R&D Lab usługami realizacji zgłoszeń i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Zumbi R&D Lab, w tym marketingu produktów i usług własnych.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
4) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez Zumbi R&D Lab opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.

 

Klauzula dotycząca pośrednictwa w pozyskaniu finansowania dla firm

Kontaktując się z naszą firmą i przesyłając jakiekolwiek dokumenty, oświadczacie Państwo, że wszelkie przekazane i przedłożone dokumenty do Zumbi R&D Lab z siedzibą w Rabce – Zdrój potwierdzające tożsamość, osiągane dochody, jak również potwierdzające sytuację finansową zostały przekazane dobrowolnie i sporządzone przez podmioty lub osoby w nich wskazane zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym na dzień ich wydania, sporządzenia lub podpisania. Oświadczacie Państwo również, iż ponosicie wszelką odpowiedzialność, nie wyłączając odpowiedzialności cywilnej i karnej, za ewentualne błędy, pomyłki, a także inne uchybienia wpływające na prawdziwość danych zawartych w przedstawionych lub przedłożonych dokumentach.

Nadto, Klient został pouczony o przesłankach odpowiedzialności karnej za działanie wskazane w treści przepisu z art. 297 k.k. (oszustwo kredytowe) oraz z art. 286 k.k. (oszustwo) i oświadcza, że w niniejszym stanie faktyczny one nie zachodzą.

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wprowadzenia w błąd Zumbi R&D Lab co do wskazanych powyżej okoliczności stanowiących podstawę do odpowiedzialności karnej, Zumbi R&D Lab przysługiwać będzie prawo do zaprzestania jakichkolwiek działań pośrednictwa 

Brak wszystkich dokumentów wymaganych do kredytu może być istotną przeszkodą w procesie pozyskiwania finansowania, co klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia brakujących dokumentów. Zumbi R&D Lab przyjmuje przedmiotowe zlecenie, tylko w zakresie starannego działania, nie gwarantując pozyskania finansowania. Zumbi R&D Lab  może powierzyć wykonanie czynności pozyskania finansowania profesjonalistom, według własnego uznania. Zumbi R&D Lab nie działa na zasadach wyłączności w procesie pozyskiwania finansowania i klient ma możliwość samodzielnego działania w powyższym zakresie.